X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Kit vizsgál az Apeh 2008-ban?

2008.02.26.

Az Apeh elnöke közzétette a 2008.évi ellenőrzési irányelveket, amelyből kiderül hogy mely vállalkozások számíthatnak ellenőrzésre.


Kiket vizsgál az APEH 2008.-ban?
I. Kiemelt vizsgálati célok
1. A feketegazdaság fehérítése az ellenőrzés eszközeivel
1) Az újonnan alakult cégek vizsgálata tovább folytatódik. Az adóhatóság helyszíni ellenőrzés keretében győződik meg a működés és a bejelentett adatok valódiságáról úgy mint a székhely, központi ügyintézés, képviselők adatai valamint az egyes adókötelezettségek teljesítéséről. Az ellenőrzést az adószám megállapítását követő 90-napon belül kell lefolytatni.
2) A vállalkozások közül különös figyelemmel kell kísérni az alábbiakat:
- gyakori székhelyváltoztatókat, az
- azonos székhellyel, tulajdonosi körrel, ügyvezetővel rendelkezőket,
- többszöri tulajdonos váltással rendelkezőket
- a bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztókat
- több bevallási időszakban fizetendő adót nem bevallókat
- tartósan veszteséges vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat
Az adószám felfüggesztését is folyamatosan mérlegelni kell ezen vállalkozások esetében!
3) Azoknál a vállalkozásnál, ahol az adóhatóság egy ellenőrzés során nagy összegű szándékos adókikerülést állapít meg akkor a vállalkozás tulajdonosi, illetve képviselői körébe tartozó cégeknél is ellenőrzést folytathat le.
4) Azok a társas és egyéni vállalkozások, akik a jövedelem minimum alatti nyereséget vallanak be, az adóhatóság a valós adóalap megállapítása végett becslést alkalmazhat.
5) A minimálbér kétszeresénél kisebb járulékalap után járulékot fizető vállalkozók ellenőrzése a 2008. évben is folytatódik. Az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékok valamint az egészségügyi hozzájárulás szabálytalanságainak feltárására is nagy hangsúlyt kell fektetni különösen:
- nem belföldi illetőségű alkalmazottak
- ügyvezetők
- betéti társaságok bel és kültagjai
- Magyarországon bejegyzett vállalkozások munkavállalóink külföldi munkahelyen magyar alkalmazottak foglalkoztatása esetén
- Mezőgazdasági őstermelők járulékfizetésének ellenőrzése
6) A fekete foglalkoztatás visszaszorítása érdekében az adóhatóság vizsgálja a munkavállalás körülményeit munkajogi illetve társadalombiztosítási szempontból. A színlelt szerződések esetén élnie kell a szerződés adójogi átminősítésével. Kiemelt figyelmet kell fordítani azon vállalkozások ellenőrzésére ahol a munkaügyi felügyelőség be nem jelentett alkalmazottat talált.
7) A munkaerő közvetítéssel foglalkozó vállalkozások járulék kötelezettségének teljesítése szintén kiemelt vizsgálati feladata az adóhatóságnak.
8) A vagyonosodási vizsgálatok elvégzése ha nincs összhangban a magánszemély jövedelme, vagyona és életvitele.
A vagyonosodási vizsgálatok elkezdéséhez a megfelelő információk szükségesek, amelyek a következők forrásból származhatnak:
- a bevallások adatai
- adatszolgáltatások
- társhatósági megkeresések
- közérdekű állampolgári bejelentések
- a magánszemély és a hozzá kapcsolódó vállalkozások ingatlan tulajdonának adatai
- a tagi kölcsön és a hozzá kapcsolódó jövedelmi viszonyok körülményei
A vagyonosodási vizsgálat indokolt esetben kiterjeszthető a közeli hozzátartozók jövedelmi viszonyainak ellenőrzésére is.
9) A bevallási kötelezettségüket rendszeresen elmulasztó vállalkozások ellenőrzése
10) A magánnyugdíj-pénztári tagdíjak bevallásának és megfizetésének ellenőrzése
11) Az EVÁ-s vállalkozások ellenőrzése valamint az EVÁ-s vállalkozásoktól nagy összegben beszerző vállalkozások ellenőrzése
12) Következetesen alkalmazni kell az adószám felfüggesztés intézményét. Kiemelten kell vizsgálni azokat a vállalkozásokat aki jogerősen felfüggesztett adószámú vállalkozástól fogadott be számlát.
2. Az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, magatartási formák vizsgálati irányai
1) Folytatódik a 2006-ban bevezetett új adónemekkel (különadó, hitelintézeti járadék) kapcsolatos adókötelezettségek ellenőrzése.
2) A korábban érvényesített adókedvezmények elévülési időn belüli felülvizsgálata valamennyi érintett adó- és támogatásnem vonatkozásában továbbra is feladat. Hasonlóképpen nagy figyelmet kell fordítani az adótörvények által megengedett adóalap csökkentési lehetőségek valóságtartalmának ellenőrzésére.
3) A magánszemélyek körében végzett ellenőrzéseknél fokozott figyelemmel kell lenni az igénybe vett adókedvezmények feltételeinek teljesülésére, az adókedvezmények korlátaira, a visszaigénylések jogszerűségére, a visszafizetendő adókedvezményekre, a külön adózó jövedelmet szerző adózókra, továbbá azokra a magánszemélyekre, akiknek a bevallott jövedelme az egymást követő két éves bevallási időszak tekintetében nem érte el a mindenkori minimálbért.
4) Folytatni kell azon adózók ellenőrzését, akik áfa kötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegű értékesítést terhelő általános forgalmi adó kötelezettséget és ugyancsak nagy összegű – beszerzéshez kapcsolódó – előzetesen felszámított adót szerepeltettek. Szükség esetén élni kell a vizsgálat kiterjesztésével a szállító-vevő kapcsolatokra. A lánc számlázások felderítése érdekében fontos a rövid időszakon belül nagy forgalomnövekedést kimutató vállalkozások áfa ellenőrzése, továbbá a beszerzési-értékesítési tevékenységgel összhangban nem álló árukészlettel rendelkező kis- és középvállalkozások vizsgálata. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az adózókra, amelyek jövedelemadó bevallásán nagyságrendekkel kisebb bevétel szerepel, mint az áfa bevallásaikon jelzett forgalmuk.
4) Vizsgálni kell az országhatáron belüli és az országhatáron túl nyúló körbeszámlázásos ügyleteket, értékesítési láncolatokat,a gazdasági események valóságtartalmát, felhasználva az EU tagországokból érkező kontroll adatokat és az adózók által benyújtott összesítő nyilatkozatok adatait. E körben kiemelt figyelmet kell fordítani az alacsony forgalmat valló, vagy bevallást egyáltalán nem adó, azonban a VIES adatszolgáltatás szerint nagy volumenű közösségi kereskedelmet folytató vállalkozásokra. Fel kell használni az Eurocanet együttműködés keretében külföldi adóhatóságoktól érkező, magyar adózókkal kapcsolatos információkat. Fokozottan élni kell az EU tagországok közötti információcsere, valamint a közös és egyidejű vizsgálatok lehetőségével, kihasználva egyúttal a központosított ellenőrzés alkalmazásában rejlő lehetőségeket. Különösen fontos a szomszédos országok adóhatóságaival való együttműködés javítása. Kiemelt feladat a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyletek ellenőrzése, a Vámhatósággal együttműködve.
5) Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fordítani a kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak vizsgálatára, különös tekintettel a nemzetközi ügyletekre, a szokásos piaci ár - kérelemre történő - hatósági megállapítására és a kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatására.
6) Kiemelt figyelmet kell fordítani azoknak az eva alanyoknak az ellenőrzésére, akik az áttérés évében nagy összegű tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított adót szerepeltettek áfa bevallásukban.
7) Tovább kell folytatni az illetékkötelezettséghez és a szerencsejátékokhoz fűződő ellenőrzések végzését. Figyelmet kell fordítani a térítés nélküli eszközátvételhez kötődő, a tapasztalatok szerint az adózók által gyakran nem teljesített illetékkötelezettség teljesítésének vizsgálatára. A szerencsejátékok tekintetében a pénznyerő automaták üzemeltetőinél elszámolt bevétel valóságtartalmát is ellenőrizni kell.
8) A vállalkozások ellenőrzését ki kell terjeszteni a pénzkezelési szabályzat és a leltár tartalmi ellenőrzésére. A készpénzes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése felhívhatja a figyelmet a körbeszámlázás, vagy a fiktív számlázás eseteire.
3. A jogszabályváltozásokból fakadó egyéb feladatok
Valamennyi adómérték változással érintett adónem esetében vizsgálni kell a jogszabály változások betartását, figyelmet fordítva a feltételek fennállására.
Az általános forgalmi adó vizsgálatát a törvény változásai alapján kell megszervezni. Célellenőrzések keretében szükséges vizsgálni, majd értékelni a csoportos áfa adóalanyiság érvényesülését a vállalkozásoknál, illetőleg a fordított adózás bevezetését az ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetén.
Ha a 2008. január 1-jétől hatályos áfa-törvény új előírásait érintő ellenőrzés során az adóellenőrzés a törvény bevezető időszakában gyakorlati alkalmazási problémát tár fel, úgy az ellenőrzés elsősorban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (5)-(6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget és méltányosan jár el.
4. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásának rendezéséhez kapcsolódó kiemelt feladat
Az OEP által átadott adatok alapján az állami adóhatóság kiemelten ellenőrzi azoknak a magánszemélyeknek a járulék fizetési kötelezettségét, akik az OEP nyilvántartása szerint az egészségügy szolgáltatásainak igénybevételére nem jogosultak.
II. Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök
Az előző évben végzett adatgyűjtések tapasztalatai alapján az irányelv az ellenőrzés fő területei közé sorolja
 • a kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozások bevételi- és költségelszámolásainak vizsgálatát,
 • a húsfeldolgozó ágazat, valamint a baromfifeldolgozó, -termelő és -értékesítő vállalkozások egymásra épülő tevékenységének vizsgálatát,
 • az e-kereskedelemben részt vevő vállalkozások számlaadási kötelezettségének teljesítésére, az ügyletek lebonyolítási módjára, árszínvonalának alakulására, a bizonylatolás és a könyvelés teljességére vonatkozó adatok gyűjtését.
Kiemelt ellenőrzési területnek kell tekinteni a gabona vertikum egészét is a termeléstől a végső felhasználásig.
A vizsgálatra történő kiválasztásnál figyelembe kell venni az adatgyűjtések eredményeit, valamint a szakterületek sajátosságairól készült módszertani útmutatókban foglaltakat.
A 2007. évben kiemelkedően fontosnak tekintett ellenőrzési területek közül továbbra is folytatni kell a számítástechnikai alkatrészek forgalmazóinak a vizsgálatát. Ennek során hasznosítani kell azokat az ellenőrzés-módszertani eredményeket, amelyeket a vizsgálatokban résztvevő igazgatóságok előző évi célraorientált, koordinált ellenőrzéseik során fejlesztettek ki.
Vizsgálni szükséges a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező, az áfa szempontjából az Európai Unió valamely országában regisztrált, közösségi- és exportértékesítési tevékenységet folytató, gyakorlatilag minden esetben áfa visszaigénylő pozícióban lévő vállalkozásokat.
Kiemelten kell ellenőrizni az Irányelv 1. számú mellékletében szereplő tevékenységeket végzőket, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) 50 %-kal kevesebb az egyes térségekre, gazdálkodási formákra tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutatók értékénél.
Az erre irányuló fokozott ellenőrzés szempontjai:
 • A gépjárműkereskedelembe tartozó vállalkozók, vállalkozások ellenőrzése során elsősorban az árbevétel bizonylatolását, a költségek elszámolásának szabályszerűségét, az általános forgalmi adó elszámolását kell vizsgálni, különös figyelmet fordítva a közösségi beszerzés és továbbértékesítés bevallásának ellenőrzésére a VIES adatok felhasználásával.
 • Az információtechnológiai szaktanácsadás és az egyéb információtechnológiai szolgáltatás területén a számlaadási kötelezettség teljesítését, illetve a kiállított számlák valóságtartalmát és a költségelszámolás realitását szükséges ellenőrizni.
 • Az állategészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozók, vállalkozások ellenőrzésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a szolgáltatás dokumentáltságának szabályszerűségére, a bevételek teljes körűségére, a költségelszámolás jogszerűségére.
III. Aktuális adózási folyamatokat feltáró és vizsgálat-előkészítő adatgyűjtések irányai
Az eltitkolt bevételek feltárása érdekében kiemelten vizsgálni kell a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, különös tekintettel a piacokra és közterületekre, a kötelezettségük teljesítését többször elmulasztókra, a több éve veszteséget kimutató vállalkozókra, a pénztárgépet nem rendeltetésszerűen használókra.
Folytatni kell a leltárfelvételeket és vizsgálni szükséges az áruk eredetének bizonylattal való alátámasztottságát, továbbá a házipénztárak tartalmának bizonylati alátámasztottságát. A vizsgálatokat szükség szerint a társhatóságokkal, kiemelten a Vámhatósággal közösen – ideértve a RAPID egységeket is – összehangolt akciók keretében kell elvégezni.
A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai:
 • az egészségmegőrző tevékenységet végző vállalkozások (fitnesz centrumok, wellness központok, stb),
 • a hulladékgazdálkodás és a hulladékkereskedelem (a beszerzés és az értékesítés jogszerűsége szempontjából),
 • az alvállalkozókkal működő, takarítási tevékenységet végző vállalkozások,
 • a pénzügyi szektor, ezen belül a hitelközvetítők, hitelkihelyezők, brókerek, valamint az üzletviteli tanácsadást végző vállalkozások (a nyújtott szolgáltatások valóságtartalmának és a számlák befogadói szempontjából értelmezett indokoltságának vizsgálata),
 • az őrzővédő tevékenységet végző adózók,
 • az utazásszervező és az ügynöki tevékenységet végző vállalkozások.
1. sz. melléklet
Jövedelmezőségi szintek
TEÁOR kód
Az adózó székhelye
451 (501)Gépjármű-kereskedelem
620 (722 + 726) Információ technológiai szolgáltatás
750 (852)Állat-egészségügyi ellátás
Dél-alföld
6%
15%
12%
Dél-dunántúl
6%
15%
13%
Észak-alföld
7%
16%
14%
Észak-magyarország
7%
16%
13%
Közép-dunántúl
7%
16%
13%
Közép-magyarország
6%
15%
11%
Nyugat-dunántúl
6%
16%
10%

kommentek: 0 db
Hozzászólok